Privacy verklaring

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit, gevestigd aan Jutlandsestraat 3, 7202 CB Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit
Jutlandsestraat 3
7202 CB Zutphen
0575-517999
https://www.kachelswk.nl/
info@kachelswk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het toesturen van een offerte
 • Een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren
 • Werkzaamheden te kunnen verrichten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Onderhoud, service en garantie te kunnen verlenen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wichink Kruit bewaart de persoonsgegevens zolang zij dit nodig acht voor de uitvoering van haar diensten. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken gedurende de periode dat u klant of leverancier bent of werkzaam bent bij een organisatie die klant of leverancier is van Wichink Kruit, verlengd met een periode waarin wij wettelijk geacht worden uw gegevens te bewaren. Indien u of uw werkgever geen klant of leverancier van Wichink Kruit bent, verwerken wij uw persoonsgegevens totdat u zich bij ons afmeldt. Indien wettelijke bepalingen voorschrijven dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal Wichink Kruit deze langere termijn hanteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kachelswk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kachelspeciaalzaak Wichink Kruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op 0575-517999 of via info@kachelswk.nl.